Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Πληρωμή παροχών ασθενείας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ
ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 6/6/2011 Θα εφαρμοσθεί υποχρεωτικά νέο σύστημα πληρωμής παροχών ασθενείας.
Με το σύστημα αυτό Θα πιστώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, με τα ποσά που δικαιούνται από το ΙΚΑ — ΕΤΑΜ για τις Παροχές Ασθενείας (επ/δόματα ασθενείας, έκτακτη /ατροφαρμακευτ/κή και νοσοκομειακή περίθαλψη, είδη πρόσθετης περίθαλψης κ.λ. π) που χορηγούνται από το ΙΚΑ —ΕΤΑΜ.
Η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών Θα γίνεται κατά τις ημερομηνίες 1η & 15η κάθε μήνα. Σε περίπτωση αργίας κατά την ημερομηνΓα αυτή, η πίστωση Θα γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Ποιές είναι σι προϋποθέσεις για την πληρωμή παροχών Ασθενείας μέσω πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού.
Μοναδική προϋπόθεση είναι η δήλωση του τραπεζικού σας λογαριασμού, στον οποίο επιθυμείτε να πιστώνεται κάθε φορά το δικαιούμενο ποσό παροχών. Στον λογαριασμό που Θα δηλωθεί Πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο άμεσα ασφαλισμένος.
Από τη διαδικασία δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού εξαιρούνται:
οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εκτός από τους συνταξιούχους λόγω θανάτου και τους δικαιούχους παραπληγικού επιδόματος.
οι οικοδόμοι που λαμβάνουν το Δωρόσημο μέσω Τραπεζών και
οι υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
Πού πρέπει να δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός
Η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού πρέπει να γίνει στο Τμήμα Μητρώου οποιουδήποτε υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Μετά την υποχρεωτική εφαρμογή του νέου συστήματος, δηλαδή μετά την 6/6/2011 μπορεί να δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός και στο Τμήμα Παροχών με την πρώτη συναλλαγή σας.
Πότε πρέπει να δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός
Για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα και την αποφυγή ταλαιπωρίας σας , καλό είναι να δηλώσετε άμεσα τραπεζικό λογαριασμό, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση τραπεζικού λογαριασμού
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:
· Το τραπεζικό βιβλιάριο και ευκρινή φωτοτυπία της Πρώτης σελίδας αυτού. Επισημαίνεται πως ο άμεσα ασφαλισμένος πρέπει να είναι ο Πρώτος δικαιούχος του
λογαριασμού και ο αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού να διακρίνεται στη φωτοτυπία. Σε
περίπτωση που δεν διαθέτετε βιβλιάριο Θα πρέπει να προσκομίσετε παραστατικό που εκτυπώνεται από την Τράπεζα, στο οποίο αποτυπώνεται καθαρά ο αριθμός του λογαριασμού, τα στοιχεία των δικαιούχων και τα στοιχεία της Τράπεζας.
Το ατομικό Βιβλιάριο Υγείας.
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και φωτοτυπία
Στοιχείο που επιβεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας σας (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κλπ)
Δήλωση τραπεζικού λογαριασμού από άλλο πρόσωπο
Αν αδυνατείτε να προσέλθετε ο ίδιος, η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται παραπάνω, απαιτείται η προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου προσώπου.
Συνεργαζόμενες τράπεζες με το σύστημα 01Α5 ΡΑΥ
ΕΘΝΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΑ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε
ΕυΙ?ΟΒΑΝΚ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΡΙ?ΟΤΟΝ ΒΑΝΚ
ΡΙ?ΟΒΑΝΚ
(ΙΤΙΒΑΝΚ
ΕΜΠΟΡΙΚ Η
ΠΕΙΡΑ ΊΩΣ
ΜΑΒΕΙΝ - ΕΓΝΑ ΤΙΑ
ΜΠΙ.ΕΝΝΙΤ]Μ ΒΑΝΚ
ΣΥΝΕΤ. ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΙ.ΡΗΑ ΒΑΝΚ
Τ. ΒΑΝΚ
Η8ΒίΞ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚ Η
ΛΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ
ΚΥΠΡΟ Υ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΕΑΟΠΟΝΝΙΙΣΟ Υ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚ Η
ΘΕΣΣΑΛ ΣΑΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΔΤΑΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ & ΔΑΝΕίΩΝ
ΑΧΑΙΚΗ
ΣΥΝ/ΚΗ
ΠΑΝΕΑΛ ΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚ Η
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΒΒ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ
ΛΑΜΙΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚ
Π
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΛ ΤΑ
Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση αλλαγής του τραπεζικού λογαριασμού
Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που θα δηλώσετε για την πίστωση παροχών ασθενείας, θα καταχωρηθούν στο Μητρώο που τηρείται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κάθε ασφαλισμένο. Σε περίπτωση που μετά την ένταξή στο νέο σύστημα πληρωμής παροχών ασθενείας, επιθυμείτε να αλλάξετε τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της διεύθυνσης κατοικίας σας, Θα πρέπει να προσέλθετε σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσκομίζοντας τα νέα στοιχεία.
Πότε Θα πιστώνεται ο Τραπεζικός Λογαριασμός
ο Τραπεζικός σας Λογαριασμός θα πιστώνεται είτε την 1η είτε την 15η κάθε μήνα. Σε περίπτωση αργ[ας κατά την ημερομηνία αυτή, η πίστωση Θα γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

http://www.ika.gr/gr/infopages/memos_search.cfm
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ99/117-04/05/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: