Κυριακή, 12 Ιουλίου 2009

Δικαστική απόφαση για ρεπό

Μια νέα σημαντική δικαστική απόφαση

Με την υπ΄αριθ. 1698/2009 απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, γίνεται δεκτή η αγωγή των εργαζόμενων της Lufthansa σχετικά με την μη ορθή εφαρμογή της ΣΣΕ, όσον αφορά την αποζημίωση σε ημέρα ρεπό και όταν η αργία συμπίπτει με Κυριακή.

Η απόφαση είναι σημαντική γιατί ξεκαθαρίζει με πολύ σαφή τρόπο την ΣΣΕ, απέναντι σε διαφορετικές ερμηνείες που αυθαίρετα έδιναν οι εργοδότες.

Η απόφαση επίσης είναι σημαντική γιατί αποτελεί δεδικασμένο για τον κλάδο και γιατί ακόμα και εκεί όπου οι εταιρείες, είτε με την ανοχή των εργαζόμενων είτε με την επιβολή, είχαν διαμορφώσει ένα διαφορετικό τρόπο πληρωμής, τώρα ο καθένας μπορεί να διεκδικήσει τον σωστό τρόπο πληρωμής. Συγκεκριμένα:
• Η απόφαση δέχεται ότι επιχειρησιακή συνήθεια υπάρχει μόνο στις περιπτώσεις οικειοθελούς παροχής. Αντίθετα σε περίπτωση ΣΣΕ υπάρχει αναγκαστική εφαρμογή της, ανεξάρτητα δηλαδή αν για διάφορους λόγους είχε διαμορφωθεί ένας άλλος τρόπος αποζημίωσης.
• Η αργία που συμπίπτει με Κυριακή αποζημιώνεται σωρευτικά, δηλαδή σαν αργία και σαν Κυριακή.
• Η εργασία σε ρεπό αμείβεται ως εξής:
-Καταβολή δύο επιπλέον ημερομισθίων η εναλλακτικά ένα ημερομίσθιο και μία ημέρα αναπλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 της ΣΣΕ
-Καταβολή υπερωριακής απασχόλησης για τις πραγματικές ώρες εργασίας, διότι σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 11 θεωρείται η εργασία σε ρεπό σαν υπέρβαση του εβδομαδιαίου χρόνου απασχόλησης. Δηλαδή το ωρομίσθιοΧ200%
-Καταβολή υπερωριακής απασχόλησης προσαυξημένης κατά 150% για τις πραγματικές ώρες απασχόλησης σαν σμίκρυνση των 48 ωρών υποχρεωτικής ανάπαυσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4. Δηλαδή το ωρομίσθιο επί 250%.

Ελπίζουμε ότι η εταιρεία θα δεχθεί την άμεση εφαρμογή της απόφασης, μιας και στις επιμέρους συναντήσεις με τον Σύλλογο επιζητούσε μια γνωμάτευση ενός επίσημου φορέα της Πολιτείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: